Anandamide

Anandamide – สารสำคัญ เอนโดแคนนาบินอยด์ หรือแคนนาบินอยด์ที่ผลิตในร่างกาย ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวส่งสารในระบบเอนโดแคนนาบินอยด์ เอนโดแคนนาบินอยด์สามารถกระตุ้นตัวรับแคนนาบินอยด์ได้ เช่น CB1 และ CB2 ตัวรับ ปรับการทำงานต่างๆ ในร่างกายเพื่อช่วยรักษาสภาวะสมดุล อนันดาไมด์ หรือที่รู้จักกันในชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า N-arachidonoylthanolamine มาจากคำภาษาสันสกฤต “อนันดา” แปลว่า “ความสุข” และบางครั้งเรียกว่า “โมเลกุลแห่งความสุข”